Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prawa majątkowe

Przedsiębiorstwo PKS  w Głubczycach Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym  gruntów, oraz właścicielem budynków i budowli  na nich usytuowanych, co potwierdzone  zostało w księgach wieczystych. 
 

W użytkowaniu  przedsiębiorstwa  jest 33.864 m.kw. gruntów  w tym :
Działki   przy ul. Kołłątaja 5  w Głubczycach       27.481 m. kw.
Działki   przy  ul. Dworcowej w Głubczycach        4.009 m. kw.
Działka  przy ul P. Skargi     w   Głogówku           2.374 m. kw.
Stan na 31.12.2019

STRUKTURA AKTYWÓW BILANSU

Stan na 31.12.2019

Wartość w zł

 

 
 

A. MAJĄTEK TRWAŁY

I.    Wartości niematerialne i prawne

II.   Rzeczowy majątek trwały

w tym:

 • grunty (użytkowanie wieczyste)
 • budynki i budowle
 • urządzenie techniczne 
 • środki transportowe
 • zaliczki na środki trwałe w budowie
 • środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

4.226.691,46

39.150,58

4.163.056,63

 

42.661,83

2.853.185,74

106.241,79

1.160.967,27

0,00

0,00

24.484,25

 

B. MAJĄTEK OBROTOWY

I.   Zapasy

II.  Należności i roszczenia

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1.068.730,30

306.958,82

459.007,95

179.389,31

123.374,22

 

SUMA AKTYWÓW SPÓŁKI

5.295.421,76

 

 

 

informację wytworzył(a): Elżbieta Małko-Kołodziej
za treść odpowiada: Elżbieta Małko-Kołodziej
data wytworzenia: 31.03.2020


 

 

Wersja XML